HR Services предлага услуги по ежемесечно изчисление възнагражденията на персонала и интегриране на индивидуана програма за социални придобивки в компаниите.

Работната заплата може да се структурира по различен начин, в зависимост от целите и възможностите на компанията и е ефективен лост при управление на човешките ресурси. Възнаграждението е съществен мотиватор за по-висока производителност и ефективност, а структурата му трябва да бъде такава, че да привлича, задържа и мотивира хората в организацията.

Услугите, с които можем да сме ви полезни, е ежемесечно изчисление на възнагражденията или пейрол, прилагане на нормативната уредба по социалното осигуряване и трудовите правоотношения. Нормативната уредба в трудовите правоотношения се променя и усложнява постоянно. Санкциите за неспазване на законовите разпоредби са значителни. Казусите в тази посока са много и разнообразни, изисква се теоретична подготовка и поне няколко години практика. Разкриването на работно място, избор на подходящ софтуер и поддръжката му, обучения за служител – специалист ТРЗ е скъпо удоволствие, а и съществува риск от загуба на ценно знание и експертност при напускане на цитирания служител. Избирайки нас, вие оптимизирате разходите си, спестявате време и усилия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си.

Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и ДОД;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Изготвяне и интегриране на вътрешни правила за работна заплата;
 • Изготвяне на статистически отчети;
 • Представителство на фирмата пред органите на Инспекция по труда, НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;

Успехът на всяка организация, повишаването на производителността и конкурентноспособността й са свързани непосредствено с осъзнаване на решаващата роля на гъвкавостта на разходите и особено на трудовите, използването на нови и по-ефективни форми на организация на труда.

По мнение на ексепртите от HAY Group, публикувано в сайта на компанията, възнагражденията са едни от най-лошо управляваните разходи в компаниите. В практиката съществуват редица примери, когато „щедри“ пакети от възнаграждения не водят до преследвания от собствениците резултат. Случвало ми се е да чувам мнение на топмениджъри, че нивата на възнаграждения в ръководените от тях компании са доста над тези в отрасъла или сектора, но не получават адекватното представяне от служителите. Често акцентите, поставяни в организация на възнагражденията, се разминават с нуждите на служителите и водят до резултати, различни от очакваните.

Всяка система за възнаграждения би следвало да я превръщат в инструмент, който:

 • подкрепя бизнес модела и бизнес целите;
 • възнаграждава доброто представяне;
 • осигурява вътрешна справедливоост и външна конкурентоспособност;
 • отчита мнението на служителите;
 • води до най-ефективна възвръщаемост на средствата, инвестирани във възнаграждения;
 • осигурява открита комуникация за начина на изграждане, принципите и възможностите на системата за възнаграждения.

Социалните придобивки са важен фактор за ангажираността на служителите. Нещата, на които държат професионалистите и начините, по които работодателите могат да ги привлекат, ангажират и развиват, се променят.

Съществува значително разнообразие от социални придобивки, например:

I. Социални придобивки според формата им:

 • Социални плащания
 • Социални услуги
 • Трудово – организационни
 • Мероприятия

II. Социални придобивки според начина им на потреблението:

 • Колективни
 • Индивидуални

III. Социални придобивки според вида им:

 • Натурални
 • Парични
 • Услуги и дейности

Ние ще ви консултираме по отношение на социалните придобивки, иновациите и тенденциите в тази посока.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg