HR Services предлага услуги по организация и провеждане на различни обучения, съобразно нуждите и посоката на развитие на компанията.

Можете да разгледате нашето портфолио с обучения тук

Изготвяме и годишна програма за обучения на служители и организираме провеждането им.Създаваме въвеждащо обучение за новопостъпилите – on – boarding  обучение, целящо запознаването на всеки новоназначен служител с историята, целите и структурата на организацията, с най-важните вътрешни правила и процедури, с каналите за комуникация, правила за поведение и др., като по този начин се подпомага адаптацията и плавното въведение в работата, изграждането на чувство за принадлежност. Въвеждащото обучение е механизъм, позволяващ на новите служители да се интегрират по-бързо в организацията, а от там и по-бързо да представят своя професионален потенциал.

Ние измерваме ефекта от обученията  в следните аспекти:

 • Удовлетвореност от обучението;
 • Степента на наученото след обучението;
 • Промяната в професионалното поведение;
 • Промяна в бизнес резултатите на ниво организация;
 • Възвращаемост на вложената в обучение инвестиция, защото обучението е инвестиция, а тя трябва да бъде обоснована.

Способността да се учи по-бързо от конкурентите е може би единственото неизменно предимство в днешния динамичен век.

Дейността по обучение и развитие на персонала е елемент от управлението на човешките ресурси в организацията и фактор за ефективността й. Правилното осъществяване на дейността по обучение и развитие на персонала има за цел да усъвършенства знанията, уменията и нагласите на заетите с оглед да се повиши равнището на тяхното трудово представяне и да се осигурят условия за развитие и израстване на персонала в организацията.

Дейностите по обучение и развитие имат няколко цели:

 • Придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения;
 • Развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията на работата и приоритетите на организацията;
 • Подготвяне на персонала да се справя по -добре с промени и непредвидени обстоятелства;
 • Предоставяне на възможност за конкурентно предимство;
 • Подобряване изпълнението на служебните задължения и работата на екипите;
 • Повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация;
 • Даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на служителите, развитие на новаторско мислене и др.

Можем да Ви предложим идеи и решения за управление на кариерата, програми за създаване на лоялни служители и управление на таланти.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg