HR Services изготвяме периодична оценка за представянето на служителите ви (атестация) и/ или разработваме подходяща система за атестация на персонала, ако няма създадена такава съобразно нуждите на вашата организация.

Защо е необходима атестация?

 • свързва работата на всеки служител с резултатите на бизнеса;
 • служи като средство за регулярен диалог между прекия ръководител и неговите подчинени;
 • точен и надежден измерител на индивидуалното и организационно представяне;
 • служи като база за други системи за управление на човешките ресурси – управление на таланта, управление на възнаграждението, ангажираност на служителите и управление на кариерата.

Оценяването на представянето е неделима част от управлението на човешките ресурси. Едно от най-големите предизвикателства за компаниите е именно умението за създаване на ефективен инструмент, чрез който да се проследи, от една страна, развитието на отделните служители, тяхното представяне в работния процес и реализирането на поставените цели, а от друга – да се планират човешките ресурси и потребността от подбор.

Оценяването на представянето не е оценка само на работата, а и на начина на изпълнение на възложената задача. Оценката само на работата на служителя определя стойността на работата за организацията и оттам – какво заплащане би трябвало да получи за извършването й.

Съвременната управленска практика включва процес на обратна връзка, което помага за изграждането на по-добри взаимоотношения и по-добра комуникация на всички нива в организацията. Съвременният подход е ориентиран към бъдещето и развитието. Той разпознава служителите като отделни личности и се фокусира върху тяхното развитие.

Оценката на персонала става непрекъсната и периодична активност на организациите и се провежда по 3 главни направления:

 • Оценка на квалификацията – определя се нивото на квалификация на служителя (знания, навици, опит), а след това се съпоставя с еталона;
 • Оценка на резултатите от работата – оценява се качеството на изпълнение на трудовото представяне: изпълнение на работния план(срок, качество), достигане на поставените цели;
 • Оценка на личностните качества – определят се базовите качества на служителя като личност, а след това полученият психологически портрет се съпоставя с еталона (набора от професионално важните качества за съответната длъжност).

Оценяването на персонала следва определена база и честота на провеждане. Периодът в различните организации варира с оглед на целите. Хората са склонни да помнят какво се е случило през последния месец или във високо рискови ситуации (добри или лоши). Честите прегледи помагат да се елиминира ефектът на несъзнавана и селективна памет.

Честотата на оценяване е повлияна от 5 главни фактора:

 1. Колко сложна е програмата?
 2. Колко ентусиазирани са мениджърите на програмата?
 3. Колко голям екип е възможен да координира програмата?
 4. Колко служителя ще бъдат оценявани от мениджъра?
 5. Колко опитни са оценителите?

Успехът на дейността изисква време, енергия и много решителност – необходимо е да се тества оценяването чрез пилотна процедура.

Дейността по оценяване на персонала би следвало да бъде  в съответствие с възприетите ценности на организацията, с нейната фирмена култура. Ръководството трябва да желае и да покаже, че ще използва управлението на дейността като лост за промяна.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg