HR Services предлага оптимални решения и консултации при администриране на служителите, работещи по трудов или граждански договор, на пълно или непълно работно време, съобразно фирмените нужди.

Задълбоченото разбиране в трудово-правната материя е от изключителна важност. Изготвянето на трудов/ граждански договор, заповед или споразумения е съществен момент т.к има правни последствия и за двете страни встъпили в трудовото правоотношение – задължителни реквизити, формулировка на дължимото възнаграждение, обвързването му с ВПРЗ и други вътрешни документи, срокове на изплащане и т.н

Ние организираме подготовката и оформянето на всички документи по движението на персонала – изготвяме договори, заповеди и допълнителни споразумения, вписване на промените в трудови книжки, поддържане на лични досиета, дейности по организация на работното време, почивките и отпуските. По този начин оптимизирате разходната част, а също спестявате време и усилия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си.

Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 ал. 5 от КТ;
 • Изготвяне на УП2 и УП3;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Представителство на фирмата пред органите на Инспекция по труда, НАП и др, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешно-фирмени документи;
 • Посредничество за трудова медицина;

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.