Имате собствен бизнес, но знаете, че успехът му далеч не е само във Вашите ръце.

Ние Ви предлагаме ефективен метод, по който да разберете как да подобрите работния процес и има ли „пробойни“ в кораба на Вашата компания!

HR Services можем да създадем различни анкети, с които да проучим удовлетвореността, мотивацията или нагласите за работа на Вашите служители.

Използването на външна компания като HR Services гарантира обективност и безпристрастност при провеждане на проучванията, а резултатите от тях са стабилна основа за избор на дейности, свързани с управлението на човешките ресурси.

Човешките ресурси бързо се превръщат в наука, в която решенията се взимат въз основа на обработката на данни. HR технологиите се развиват отвъд стандартната автоматизация на бизнес процесите, като например процедурите по изчисление и изплащане на възнагражденията и проследяване на кандидатите, и са достигнали до момента, в който действат като комплексно развити инструменти за бизнес анализ, които събират, обработват и тълкуват многобройни видове данни, за да доведат до по-добре обосновани HR решения. А от своя страна тези решения помагат на HR професионалистите да покажат и измерят какво е реалното влияние и ефект от тяхната работа върху успеха и развитието на организацията.

Най-често провежданите проучвания сред служителите са:

 • Проучване за културата на компанията

Чрез него ще разберете как да направите Вашата компания здрава и високоефективна организация. Това проучване има за цел да определи силните страни, които могат да се надградят и да се идентифицират пречките и възможностите за подобрение.

 • Измерване на мотивацията

Проучване, което  дава информация за мотивационния профил на служителите и служи за създаване на мотивационна програма. Същевременно установяването на мотивацията за работа сред новонаетите дават богата информация за това какво привлича хората към организацията, на което да се акцентира и надгражда.

Изследване на CIPD, наречено „Разбиране на връзката хора – изпълнение на работата: отваряне на черната кутия“ (Pupcell et al, 2003), установява, че изпълнението на работата зависи от 1) способностите на хората, 2) мотивацията им да се ангажират с работата и 3) възможностите, с които разполагат за изява на своите идеи, умения и познания.

 • Удовлетвореност на служителите

Удовлетвореността на служителите е фундаментален фактор за дългосрочния успех на всяка организация. Затова той следва да представлява неизменна част от цялостната стратегия на компанията. Прието е този тип проучване да се прави всяка година, за да се проследяват настроенията, нагласите и ангажираността на служителите и да се въздейства върху тях по правилния начин, с правилните инструменти. Чрез него собствениците и мениджърите могат да разберат как служителите оценяват:

 1. моделите на лидерство и тяхната ефективност
 2. системата от възнаграждения, бонуси и социални придобивки
 3. работата в екип, работния процес, неговата ефективност
 4. физическата работна среда
 5. адекватност на технологиите, оборудването
 6. възможностите за кариерно развитие и обучение
 7. сигурността на работното място
 8. основните пречки в работата

Удовлетворените и мотивирани служители произвеждат повече и вършат работата си по-добре. Въпросът възможно ли е да се мотивират служителите е заменен от друг – как да се направи това.

Дори в дадена компания са привлечени най-компетентните и подходящи за дадена работа и колектив служители, но загубят мотивация да работят за компанията и каузата й, ако не са удовлетворени от работните условия, фирмата  ще претърпи преки и косвени загуби, когато служителите напуснат. Смята се, че цената за заместването на един служител е от порядъка между 70 до 200 % от стойността на неговата заплата. Напускането на служител включва  и скрити стойности, които са доста по-опасни за организацията – водят до понижена удовлетвореност на клиенти, служители, загуба на ценно знание и експертност.  Същевременно служителите, които са недоволни от работата си – демотивирани, непродуктивни, готови да си тръгнат, саботиращи работата на организациите, прогонващи клиентите –  могат да струват много  скъпо на бизнеса.

 • Задоволство от придобивки

Фирми, които следват политика на предоставяне на социални придобивки (бенефити), се радват на удовлетворени служители, които отсъстват по-малко, по-малко са склонни да търсят друга работа и в много по-голяма степен се ангажират с постигането на целите на компанията. Нещата, на които държат професионалистите и начините, по които работодателите могат да ги привлекат, ангажират и развиват, се променят.

 • Ангажираност

 „Посочете ми някой, който пее на работното си място. Ето такъв човек искам да наема!“

Томас Карлайл

Ангажираността е необичайна дума. Речникът сочи, че е синоним на обвързаност, отдаденост. Не съществува стандартна дефиниция на термина ангажираност на служителите, но почти всички са съгласни, че ангажираността на служителите включва работно място, където работещите:

 1. се чувстват лично и емоционално свързани с организацията
 2. гордеят се и препоръчват организацията като добро място за работа
 3. получават повече от обикновена надница или заплата, за това че работят там, и са привлечени от вътрешното възнаграждение, което получават за това, че са част от организацията и
 4. чувстват се свързани с ценностите, етиката и действията, проповядвани от организацията

Защо мениджърите и служителите трябва да обръщат внимание на ангажираността?

Една от причините е, че по-високите нива на ангажираност от страна на служителите водят до по-ниско ниво на текучеството, тъй като в компании с висока ангажираност съществува тясна връзка между имиджа на компанията и имиджа, който служителите имат за себе си. Без тясна връзка с работното място хората се чувстват отчуждени и обикновено са склонни да търсят нещо по-добро другаде. Друга причина е, че компании, където работниците са налице високи нива на заинтересованост в успеха на организацията, са високо продуктивни. Третата причина е, че работното място с високо ниво на ангажираност е място, където хората искат да работят и да участват активно, защото собственият интерес и интересът на организацията са тясно свързани. Четвърта причина според изследване на Галъп е, че има тясна зависимост между иновациите и работни места с високи нива на ангажираност.

 • Проучвания за подобряване на бизнеса

Дават възможност на работодателите да чуят предложения, чрез които да подобрят организацията и бизнес процесите в компанията.

 • 360 градусова връзка

Друг вид изследване сред служителите е „360-градусовата обратна връзка“. Почти всичко, което постигаме или не постигаме в живота си дължим на качеството на обратната връзка с околните. Тя ни дава точна информация за начинът, по който се справяме и дали правилно вършим това, с което сме се заели. Обратната връзка може да действа като сигнал и стимул за промяна и като катализатор за улесняване на промяната.

 • Интервю при напускане

Целите на това интервю са няколко – да се разбере защо служител желае да напусне, какво го е привлякло на друго място, какво е мнението му за работната среда в компанията, както и за преките му ръководител и др. Ако напускащият кадър е ценен и уважаван в компанията, една от целите на срещата е да се направи опит, той да бъде задържан на досегашната си позиция.

Един ценен кадър никога не бива да се изпуска без преговори, а освен това в стандартния случай, един изгубен сътрудник коства значителни средства и усилия на компанията, докато се наеме и обучи негов заместник.

Доверете ни се, за да повишим доверието на Вашите клиенти и служители във Вас.

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg