HR Services предоставя услуга по изготвяне на мотивационен профил на служителите, който отразява степента на мотивация на служителите и е необходим за разработване на мотивационна програма (план за действие) за подобряването й. Установяването на мотивационния профил на персонала означава установяване на практика равнището на мотивация на хората и преди всичко идентифициране на лимитиращите (проблемните) фактори и причини, обусловили и обуславящи недостатъчната мотивация на служителите.

„Материалните ресурси са ограничени, но ресурсите и възможностите на хората са необятни, когато са мотивирани.“ 

Франк Рибу

Защо е важно да работим с мотивирани служители?

Удовлетворения и мотивиран служител:

 • Произвежда повече
 • Работи по-добре
 • По-добре обслужва клиентите
 • Мултиплицира финансовия успех
 • Намалява текучеството

Каква е цената на текучеството?

Отговор: висока

 1. Преки разходи – цената за заместването на един служител е от порядъка между 70 до 200 % от стойността на неговата заплата
 2. Косвени разходи – доста по-опасни за организацията
 • понижена удовлетвореност на клиенти
 • понижена удовлетвореност на служителите
 • загуба на ценно знание и експертност

Какъв е недоволния служител?

 • Демотивиран
 • Непродуктивен
 • Готов да си тръгне
 • Саботиращ работата на организацията
 • Прогонващ клиентите

Пред мениджърите вече не стои въпросът възможно ли е да мотивират служителите във фирмата, а как да направят това.

Всяка фирма е система, обединяваща човешки и материални ресурси. Поведението на отделните личности от персонала, които я управляват или работят за нея, до голяма степен е непредсказуемо, доколкото в основата му лежат изключително комплексни взаимодействащи си причини: индивидуални потребности и интереси, ценностна система, мотивация, междуличностни отношения и др. Теоретичното богатство в областта на мениджмънта се отличава с висока степен на развитие на стратегическата идея за мотивацията на персонала.

Сред най-включваните фактори при изследването на мотивацията на работещите в организацията, както и за разработване на програми, увеличаващи мотивацията на работещите, са: заплащане на труда, социален климат, условия на труд, допълнителни придобивки, признание на персоналните способности, възможност за повишаване на квалификацията, разпознаване на работата като интересната и предизвикателна, възможността за израстване в йерархията, възможността за инициатива и самостоятелност в работата, стилът и поведението на управляващите във фирмата. Значителен брой компании въвеждат придобивки, като инструмент за увеличаване мотивацията на служителите.

Освен загриженост за благополучието на кадрите си, работодателите се стремят по този начин да повишат и мотивацията им. Един по-доволен служител, който има по-малко грижи и тревоги, често е склонен да демонстрира удовлетвореността си с качествена работа, висока мотивация и старателност.

Изборът на придобивки често затруднява работодателите. Затова съществуват консултантски компании като  HR Services, които могат да предложат варианти за придобивки според профила на компанията и нейния персонал и да ги договорят с доставчиците.

HR Services можем да предложим социални придобивки във Вашата компания, според финансовите възможности на компанията, възрастта на персонала, съотношение мъже:жени, семеен статус, фирмена култура, местоположение, търсен ефект от придобивките (дългосрочен или краткосрочен).

Можете да се свържете с нас на телефон 0889 364 557 или чрез имейл на info@hrservices.bg