Обратна връзка

Съгласие за използване на личните данни:

В съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) заявявам, че съм
прочел/а и разбрал/а съдържанието на настоящото съгласие.

Давам съгласието си за обработката на личните ми данни (включително чувствителните лични данни) да се извършва от "Eйч Ар Сървисиз" ЕООД в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за защита на личните данни.

Вашите лични данни се събират, обработват и предават съобразно принципите за честност, законосъобразност и прозрачност и по-специално:

• с цел осигуряване на временна, срочна или постоянна работа и предоставяне на възможности за наемане на работа;
• с цел изпращане на известия за налични работни позиции;
• с цел оценка (включително и чрез автоматизирани средства) на профилите и професионалните умения за преценка на индивидуалното развитие и на кариерните планове;
• и с цел записване и участие в курсове за обучение и оценка.

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на данните Ви, както и да оттеглите дадените от Вас съгласия, по един от следните начини:

1. Чрез обаждане на тел. +359 889 364 557
2. Чрез изпращане на имейл: info@hrservices.bg
3. В офиса на "Ейч Ар Сървисиз" ЕООД.