В края на всяка финансова година е нормално компаниите да преразглеждат различни аспекти на своята дейност. Компаниите могат да използват оценки на изпълнението, за да оценят производителността и представянето на своите служители. Разбирането на тези оценки може да помогне да се идентифицират нуждите от обучение на служителите. В тази статия обясняваме какво представлява оценката на изпълнението, анализираме ползите от тези прегледи, очертаваме различните видове оценки и предоставяме съвети, които могат да ви помогнат да извършите такава.

Какво представляват оценките за изпълнение?

Оценките на работата оценяват представянето и производителността на служителите. Управленският екип на компанията работи с отдела за човешки ресурси, за да оцени представянето на служителите през годината. Мениджърите обикновено информират служителите за критериите за оценка, преди да извършат оценката. По време на оценка на изпълнението мениджърите предоставят на служителите обратна връзка за тяхното представяне и съвети за повишаване на производителността. Тези оценки насърчават добра комуникация между работодатели и служители. За разлика от прегледите на заплатите, които се фокусират единствено върху стратегията за компенсиране на служителите, оценките оценяват представянето на служителите.

Предимства от провеждането на оценка на работата

Ето общите ползи от провеждането на оценка на изпълнението:

Подобрява комуникацията на работното място

Оценката на представянето насърчава ефективната комуникация на работното място.

Провеждането на оценка е добра възможност за служителите да задават въпроси и да споделят своите притеснения с работодателите.

Работодатели и служители могат също да провеждат дискусии относно целите на компанията и начините за подобряване на представянето на служителя.

Оценките могат да послужат като ценна възможност за работодателите да получат представа за своите служители.

Важно е да се обясни на служителите на компанията очакванията на мениджмънта относно представянето. Това може да им помогне да разберат критериите, по които ще бъдат оценявани.

Помага при формулирането на политики за развитие на служителите

Оценката на изпълнението обикновено помага на мениджърите да идентифицират силните и слабите страни на служителите. Тази оценка помага на мениджърите да разработят политики за обучение и подобряване на уменията на служителите. Те могат да организират редовни обучения и възможности за развитие, за да подобрят производителността на служителите. Ръководският екип може също да идентифицира често срещани проблеми сред служителите чрез оценка на работата. Освен разработването на общи политики, мениджърите могат също да създават персонализирани възможности за служители с висок потенциал за растеж.

Мотивира служителите

Провеждането на редовни оценки на служителите може да помогне за разработване на добра стратегия за компенсации. Тези оценки могат да помогнат на мениджъра да разпредели повишения на заплатите, бонуси, придобивки и промоции. Това може да бъде добър начин за разпознаване и насърчаване на усилията на продуктивните членове на екипа. Оценката на изпълнението също е добра възможност за мениджърите да измерят ефективността на служителите и да им предоставят положителна обратна връзка относно тяхното представяне. Това може да насърчи членовете на екипа да подобрят своята производителност и да поддържат доброто си представяне.

Подпомага HR екипа при управлението на служителите

Оценката на изпълнението помага на екипа по човешки ресурси да избере служителите, които да насърчават и задържат. Това може също да им помогне да изберат служители, които могат да заемат различни управленски и надзорни позиции. Оценката на изпълнението може също да помогне на ръководството да идентифицира служители, които може да не са продуктивни, и да вземе стратегически решения относно тяхното задържане.

Тези оценки също помагат на екипа по човешки ресурси да прегледа длъжностните характеристики на служителите и да направи необходимите промени. Това може да помогне на екипа по човешки ресурси да придобие представа за силните страни и компетентността на служителите и съответно да възложи задачи. Записът за оценка на изпълнението също помага на екипа по човешки ресурси да обоснове промените си в структурата на служителите и възнагражденията.

Помага на ръководството да оцени своите политики по отношение на служителите

Оценката на изпълнението помага на ръководството и HR екипа да оценят успеха на своята политика за наемане. Чрез оценка на представянето на новите служители, HR екипът може да определи силните и слабите страни на своята политика за наемане. Това може да им помогне да направят промени и корекции, ако е необходимо. Записите, които показват оценката на работата на служителите, могат да помогнат на екипа по човешки ресурси да наблюдава успеха и ефективността на тяхната модифицирана политика за наемане.

Помага при планирането

Атестацията е оценка, която е полезна и информативна за мениджърите и служителите. Мениджърите получават представа за производителността на служителите чрез оценката и могат да използват тези знания за разработване на нови цели за компанията. Също така помага на екипа по човешки ресурси да планира и коригира структурата на разпределението на задачите, за да се разпределят служителите в програми за обучение.

Оценката на изпълнението може да отчете и промените в стратегията за компенсиране на компанията. Това може да помогне на екипа по човешки ресурси да планира структурата на плащане за следващите години. Оценяването също така помага на екипа по човешки ресурси да се подготви за промяна в длъжностната характеристика на определени служители.

Видове оценки на работата

Методите за оценка на изпълнението варират в зависимост от няколко фактора. Те могат да включват размера на персонала, целите на компанията и инструментите, които ръководният екип използва за оценка на работата на служителите, могат да определят метода за оценка на изпълнението, който ръководството избира. Видовете оценка на работата включват:

Управление чрез цели (Management by objectives – MBO)

При метода за оценка на представянето на управление чрез цели работодателите съобщават целите на компанията на своите служители. Работодателите оценяват представянето на служителите въз основа на техния принос за постигането на тези цели. Този метод за оценка на изпълнението гарантира, че служителите са наясно какво очаква ръководството от тях.

360-градусова обратна връзка

Този метод за оценка използва обратна връзка от клиенти, членове на екипа и мениджъри за оценка на служителите. Оценяването може да включва и самооценка, която позволява на служителя директно да докладва своето представяне. Методът за обратна връзка от 360 градуса предотвратява пристрастия в оценката на работата на служителя. Той също така измерва поведението и силните страни на служителите въз основа на това как другите членове на екипа ги възприемат.

Метод чрез център за оценка

Този метод за оценяване използва предимно ролеви задачи и упражнения за измерване на компетентността и представянето на служителите. Мениджърите могат да използват този метод, за да определят нуждите от обучение и развитие на служителите. Той обикновено прогнозира представянето на служителите в управленски или надзорни роли.

Метод на поведенческа рейтингова скала (Behaviorally anchored rating scale – BARS).

Този метод за оценка използва количествени и качествени данни, за да определи поведенческите модели на служителите. Използвайки този метод, мениджърите предоставят поведенчески примери и приписват числови стойности на определени поведения. Мениджърите оценяват служителите, като използват тези примери за поведение и ги оценяват според тяхното представяне. Този подход обикновено гарантира, че мениджърите използват обективни стандарти за оценка на служителите.

Метод за отчитане на човешките ресурси (разходи).

Този метод за оценка изчислява паричните ползи, които служителят допринася за компанията. Използвайки този подход, мениджърът оценява служителите, като изчислява разходите за задържане на служителя и сравнява това с паричната стойност, която служителят добавя към компанията. Обикновено помага на мениджъра да гарантира, че служителите добавят стойност към компанията.

Оценка по договаряне

При този метод на оценка посредник наблюдава процеса на оценка на изпълнението. Мениджърът позволява на служителя да представи мнението си за представянето си. Мениджърът предоставя обратна връзка за представянето на служителя и дава критики, ако е необходимо. Договаряната оценка е полезна за работодатели и служители, които може да имат напрегнати отношения.

Психологическа оценка

Методът на психологическата оценка е метод за оценка на изпълнението, който се стреми да определи потенциалното представяне и компетентност на служителя, а не предишни постижения. Експертните психолози провеждат серия от оценки, за да оценят възможностите на служителите. Този метод за оценка обикновено оценява междуличностните умения, личностните черти и лидерските умения.

Оценка на клиентски преглед

При този метод за оценка на работата ръководството включва клиентите в процеса на оценка. Този метод за оценка ви помага да разберете как служителят се държи спрямо клиентите. Освен това ви дава представа за предпочитанията и мненията на клиентите. Той също така насърчава другите членове на екипа да дават приоритет на клиентите. Това е чудесен метод за използване за служители, които основно взаимодействат с клиенти.

Оценка на проекта

Тази оценка оценява членовете на екипа въз основа на това колко добре са изпълнили фирмени проекти. Мениджърите преглеждат отговорностите на служителите и ги оценяват въз основа на това колко добре са изпълнили възложените им задачи. Мениджърите обикновено извършват тези прегледи след завършване на даден проект. Този подход се фокусира повече върху резултатите на служителя, отколкото върху неговите личностни черти.

Съвети за извършване на оценка на работата

Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат да подобрите процедурата си за оценка на ефективността:

• Документирайте всяка оценка на работата.

Повечето мениджъри обикновено документират критериите за оценка на изпълнението, процедурата и резултатите от оценката. Тези записи могат да ви помогнат да вземете важни решения относно служителите.

• Прегледайте своя метод за оценка на работата.

От решаващо значение е периодично да оценявате метода си за оценка на изпълнението. Това ви позволява да направите необходимите корекции, за да сте сигурни, че той остава подходящ за компанията.

• Информирайте служителите за критериите за оценка на изпълнението.

Преди да извършите оценка на работата, информирайте служителите за критериите, които използвате, за да ги оцените. Това гарантира, че те са подготвени и имат ясна представа за вашите очаквания.

• Предоставете конкретна обратна връзка.

Същността на оценката на изпълнението е да помогне на служителите да подобрят своята производителност. Важно е да предоставяте на служителите конструктивна обратна връзка за тяхното представяне.

• Слушайте служителите.

По време на оценяването работата на мениджъра е да предоставя на служителите съвети за подобряване на тяхното представяне. Също така е важно мениджърите да слушат служителите, за да разберат каквито и проблеми да имат на работното място.

• Отделете достатъчно време за оценката.

Оценките могат да отнемат много време, в зависимост от метода на оценка, който използвате. Повечето мениджъри обикновено подготвят определено време за извършване на оценката.

Имате нужда от помощ за направата на атестация или организирането ѝ?

Не се колебайте да се свържете с нас на info@hrservices.bg или чрез телефон 0889 364 557 за да отговорим на вашите въпроси за атестацията.