Кризисната ситуация заплашва компанията не само с финансови проблеми и загуба на нейното пазарно положение, но и със загуба на квалифициран персонал, без който е невъзможно да се преодолее кризата. Задържането на ключови служители е една от основните задачи на мениджмънта в кризисен период и тази цел може да бъде постигната, ако персоналът бъде информиран своевременно и се прилага адекватна система за мотивация.

Програма за извеждане на компания от криза, като правило, включва радикални трансформации в условия на изключително ограничени ресурси, предимно финансови и временни. Затова при провеждането на антикризисна програма в областта на управлението на персонала е необходимо да се решат две основни задачи:

-задържане и включване на някои служители в изпълнението на антикризисни програми;

-минимизиране на рисковете от конфликт при отхвърляне на други.

В коя група ще попадне всеки служител – „задържан“ или „уволнен“ – зависи както от общите планове на компанията за преодоляване на кризата, така и от избраните области на развитие.

Успешното решаване на тези проблеми изисква разработването и прилагането на набор от мерки, насочени към:

  • осигуряване на адекватно разбиране от всички служители на текущата ситуация и перспективите за нейното развитие в съответствие с плановете за управление за преодоляване на кризата;
  • мотивация на служителите за действия, необходими на компанията (работа на предишна или друга длъжност, уволнение).

Информиране на служителите

Съществен момент за мотивиране на персонала в момент на кризисна ситуация е разкриването на планове за управление на компанията. От гледна точка на управлението на персонала кризисната ситуация е опасна, защото служителите губят увереност в своето бъдеще. Поради липсата на надеждна информация за реалната ситуация в предприятието и перспективите за неговото развитие, персоналът участва в обсъждането на слухове и различни тълкувания на случващото се, което се отразява на работата му. Освен това много служители се отказват или възнамеряват да го направят.

Честната, неподправена информация за текущата ситуация в компанията и плановете за преодоляване на кризата, разпределена между персонала, може да увеличи степента на лоялност на служителите и да допринесе за повишаване на производителността на труда. Информираността на служителите относно делата на компанията и осведомеността за тяхната роля в нея допринасят за повишено доверие в управлението и следователно за по-голяма подкрепа за антикризисни мерки. Задържането на информация води до слухове и дестабилизира работата в екип.

Служителите трябва да получат информация за ситуацията, в която се намира компанията, какви действия се планират от ръководството за преодоляване на кризата, какви цели и задачи са им поставени. Следователно, един от разделите на антикризисната програма е разяснителната работа с персонала, в съответствие с която информацията за служителите трябва да съдържа:

  • описание на ситуацията, в която се намира компанията;
  • най-вероятният сценарий в случай, че не се вземат антикризисни мерки;
  • планирани мерки за преодоляване на кризата и очаквани резултати от тяхното прилагане;
  • програма за извеждане на компанията от кризата и ролята на служителите за нейното успешно изпълнение.

За да се осигури разбиране и да се улесни възприемането от служителите на обяснителна информация, тя трябва да бъде насочена, тоест да съответства по форма и съдържание на категорията и групата персонал, за която е предназначена.

Преди да говорите, важно е да определите правилно целевата група. Малко вероятно е да бъде възможно да се обясни на работника например машинен оператор, причините за кризата и стратегическите планове на предприятието – те ще бъдат разбираеми за мениджърите. Работниците ще започнат да преценяват ситуацията по това дали заплатите се изплащат навреме и дали има безплатен обяд.

Изборът на метод за трансфер на информация зависи и от състоянието на служителите и размера на компанията. Можете да използвате личен контакт, разпространение на имейл или взаимодействие с „работни съвети“.

Личен контакт

На практика личната комуникация с ключови специалисти или провеждането на открити срещи с участието на всички служители, когато е възможно да се задават въпроси за управление, представляващи интерес, е един от най-често срещаните начини за намаляване на несигурността. В такава ситуация мениджмънтът може по-добре да разбере настроението в екипа и бързо да реши най-важните проблеми.

В компания, в която работят не повече от сто души, остава възможността за директен диалог на всеки служител от „първо лице“. Ако персоналът е по-голям, е трудно да се прецени доколко екипът се доверява на „първия човек“, тъй като може просто да не го знае. В този случай е по-добре да се делегират правомощия на ръководителите на отдели.

Писмено обжалване

За компании с голям персонал един от най-ефективните начини за предоставяне на информация е да напишат писмо до персонала чрез корпоративен имейл. Често обаждането по електронна поща предхожда личните срещи със служителите, за да могат хората да се подготвят за предстоящия разговор.

Съвети за работа

 Ако броят на служителите надхвърля хиляда души, тогава можете да се възползвате от опита на европейските компании, които с подобен многочислен персонал създават така наречените „работни съвети“. Основната цел на създаването на такива органи е взаимодействие с ръководството и информирането на персонала. Работните съвети се формират измежду служители на предприятия от различни подразделения и провеждат срещи с ръководството на определени интервали, на които обсъждат резултатите, постигнати за периода, както и перспективите за развитие и възможните проблеми.

Създаването на комисия за управление на кризи, която освен топ мениджъри ще включва линейни мениджъри и служители, на които има доверие сред колегите, може да бъде добро решение.

Консултативните органи предоставят възможност не само открито и изчерпателно да обсъждат проблемите на предприятието и възможните решения, но и да обменят опит и знания.

Ако имате нужда от външен консултант, който да подпомогне компанията ви в период на криза, можете да ни пишете на info@hrservices.bg

Leave a Comment