Проучването за удовлетвореността на служителите е много ефективен инструмент, който измерва и поддържа позитивната култура в организацията. Удовлетворението на служителите е пряко свързано с ефективността на всяка  компания и затова за фирмите е важно да са сигурни, че техните служители са доволни от работата си. Добре проведените проучвания играят важна роля за  посоката на развитие на всяка организация или бизнес. Те предлагат дълбоко разбиране за това как дадена организация може да поддържа, привлича и развива своите служители и дава отговор на въпросите дали служителите в тази компания имат възможност за личностно и професионално развитие.

Това са най-ефективните проучвания на човешките ресурси в организациите, чрез които служителите разбират, че тяхното мнение е от значение  за мениджмънта. Проучването на удовлетвореността на служителите помага за идентифициране на проблемите и въздействие върху тях по правилния начин и с правилните инструменти.

Проучванията на удовлетвореността на служителите помагат на работодателя да идентифицира областите на удовлетвореност и недоволство на служителите. За да бъдат точни и надеждни резултатите от проучванията за удовлетвореността на служителите, въпросите към целевата група е необходимо да бъдат:

·         разработени от професионалисти, които разбират как да задават въпроси, чрез които да получат безпристрастна информация;

·         администрирани по подходящ начин с грижа и внимание към културата и комуникацията на организацията;

·         и анализирани от хора, които разбират изследванията на проучвания и могат да осигурят ефективен анализ.

В интерес на изграждането на отношения на честност, почтеност и доверие сред служителите на организацията, резултатите трябва да бъдат ефективно съобщени и да се предприемат действия от страна на организацията. И накрая, мениджърите на организацията трябва да следят напредъка и да комуникират успехите и неуспехите при внедряването. 

Необходимо е да се подчертае, че докато отговорите на служителите са поверителни, събраните данни ще бъдат използвани за подобряване условията на работното място. Класифицирането на проучването като поверително или анонимно буди смесени чувства, защото чрез него се търсят  мнения и се телеграфира откритост към приноса на служителите.

Въпросите и начинът, по който са зададени наистина имат значение. Необходимо е да са недвусмислени и зададени разбираемо. Пример за водещо изявление, което също ще получи предубеден отговор, е, „вратата на моя мениджър винаги е отворена за мен“. Пример за неясно изложение е: „Моето развитие в кариерата и удовлетворението от работата се подобряват от процеса на планиране на развитието на кариерата“.

Важно е в процеса на проучваенето да не се загуби контрол върху данните, а анализът им да бъде  прецизен и внимателен.

За валидни и надеждни резултати всички служителите трябва да бъдат включени в процеса на проучването или да се използва метод на произволен подбор. Слабото участие и интерес на служителите в проучването не е добър знак.

Независимо от начина на осъществяване на проучването – на хартия или онлайн – чрез компютър, таблет или телефон, резултатите могат да се отклонят съществено въз основа на уменията на фасилитаторите и служителите, които са решили да участват.

Постигането на положителен процент на удовлетвореност сред служителите със сигурност ще отрази положително организацията, т.к доволните служители предлагат отлично обслужване, препоръчват компанията като успешен работодател, бизнес партньор и се превръщат в основна част от успеха на компанията. Когато служителите са доволни са нужни минимални усилия, за да се подобри или поддържа високата производителност, а в дългосрочен план се минимизират разходите от загуба на ценно знание и експертност, породено от текучеството във фирмата.

Препоръчително е да се прави такова проучвания поне веднъж годишно и да се използват специализираните услуги на консултанти в областта на човешките ресурси.

HR Services можем да изготвим проучване за удовлетвореността на служителите Ви, детайлен доклад и програма за подобряването й.

Моля, свържете се с нас чрез посочените контакти.

Leave a Comment